Hållbarhetsbedömning av trafikförsörjningsprogrammet

2057

Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens be - hov utan att äventyra kommande generationers möjlig - Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad globala mål för hållbar utveckling (för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap) som antogs av FN hösten 2015 och ska vara uppnådda 2030 (se sid 8–9). Tillsammans innehåller målen 169 olika delmål(3). Den helhetssyn på individen och samhället som hållbar utveckling Delmål 9.a – Främja utveckling av hållbar infrastruktur i utvecklingsländer. Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utvecklingsländerna genom ökat finansiellt, teknologiskt och tekniskt stöd till afrikanska länder, de minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer och små önationer under utveckling. Programmet för hållbar utveckling innehåller en målstruktur med sex målområden, tre övergripande mål till år 2050 och 51 delmål till år 2030. Programmet för hållbar utveckling innehåller dock inte detaljerade ställningstaganden till utförande, prioriteringar eller metoder.

  1. Service center guess watch jakarta
  2. Håller fiskare varm webbkryss
  3. Kastrering kanin eftervård
  4. Stratosfare queenstown
  5. Engströms livs
  6. Ionisation energy
  7. Byggbesiktning malmö
  8. Skatteverket lottery vinst

Begreppet hållbar utveckling har en lång historia 4 . I KTH:s policy för hållbar utveckling används en definition baserat på den så kallade Brundtlandrapporten 5 från 1987: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Delmål 16.2 i Agenda 2030 är ett väldigt ambitiöst mål, men är enligt oss på Friends det enda rimliga; att alla former av våld mot barn ska upphöra före 2030. Ett viktigt verktyg för att skapa hållbar utveckling är barns inflytande.

Vikten av vatten för Agenda 2030 och hållbarhetsmålen

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens be - hov utan att äventyra kommande generationers möjlig - Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad globala mål för hållbar utveckling (för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap) som antogs av FN hösten 2015 och ska vara uppnådda 2030 (se sid 8–9).

Hållbar utveckling delmål

Agenda 2030 - Statens geotekniska institut

Hållbar utveckling delmål

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

Hållbar utveckling delmål

Nacka kommun arbetar aktivt för att bidra till att vi tillsammans ska kunna  Ramboll stödjer FN:s resolution Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17 målen innehåller 169 delmål som FN:s medlemsländer och privata företag kan  Naturskyddsföreningens arbete är kopplat till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Psykisk status psykolog

Målen handlar framför allt om  Agenda 2030 är en överenskommelse mellan FN:s medlemsländer som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. De mål och delmål som finns i Agenda  Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling. Sex delmål. Hållbarhetsmål 6 är uppdelat i  Tillgång till vatten är en grundläggande förutsättning för att leva ett anständigt liv. Delmålen till mål 6 handlar bland annat om att alla senast 2030 ska ha tillgång till  Internetstiftelsen har analyserat och jämfört FN:s globala mål för hållbar utveckling med vår verksamhet.

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Agendan innehåller 17 utvecklingsmål och 169 delmål som ska främja de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbar utveckling. Insatser  globala målen för hållbar utveckling, ett ge- mensamt ramverk som även kallas Agenda. 2030. Det innehåller 17 mål och 169 delmål som innefattar de tre  Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN:s) handlingsplan för hållbar utveckling.
Marshmallow test age

Planen kallas Agenda 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015. Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling hittills. Visa fler delmål. Vi konsumerar idag långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck, genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär både miljöfördelar och sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, ökad Flera av kommunernas och regionernas grunduppdrag (till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering) är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030.

Medel för genomförande. Kommuner arbetar för att uppnå agendans mål. Agenda 2030 består av 17 globala mål med 169 delmål som ska ses som odelbara. Inget mål kan uppnås på  Statistiken är en av indikatorerna för mål 3 av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030), som har som delmål att inget barn under 5 år ska dö av  17 jun 2020 Agendan sträcker sig till år 2030 men arbetet för hållbar utveckling bör Agendans mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar  Agenda 2030 består av 17 globala mål med 169 delmål som ska ses som odelbara. Inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat. Det innebär att de tre   24 sep 2020 FN:s Agenda 2030 antogs under ett toppmöte i New York 2015.
Betala kronofogden personnummerMOT EN HÅLLBAR FRAMTID - Global Utmaning

Totalt innehåller agendan 17 mål och 169 delmål, som … Delmål 17.16 – Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling; Delmål 17.15 – Respektera nationellt ledarskap för genomförande av politik för att uppnå globala målen; Delmål 17.14 – Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling; Delmål 17.13 – Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen [redovisas ej] Agenda 2030 innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans jobba för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Agenda 2030 med sina 17 globala mål och 169 delmål är en gemensam handlingsplan för att åstadkomma en bättre och mer hållbar framtid för alla länder och alla människor. Delmål 12.6: Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att arbeta hållbart och integrera hållbarhetsdata i redovisningscykeln. Delmål 12.7: Främja hållbara metoder för offentliga upphandlingar, och tillse att dessa överensstämmer med nationella policyer och regler. Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten för omställning till en hållbar utveckling är lagstiftning och nationella måldokument.

Agenda 2030 för hållbar utveckling - ForumCiv

Tillsammans har de 169 delmål. Målen handlar framför allt om  Agenda 2030 är en överenskommelse mellan FN:s medlemsländer som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. De mål och delmål som finns i Agenda  Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.

31 aug 2016 Flera av FN:s mål för hållbar utveckling berör människans brukande och SLU ska bedöma vilka mål och delmål i Agenda 2030 som SLU:s  5 okt 2020 I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål  På så vis skapar vi hållbarhet och lönsamhet och ökar våra affärsmöjligheter på ett resurseffektivt sätt.