αποκαλυψη λισα ρενε τζοουνς pdf 525

7408

En förälders födelse / Emilia Bergmark-Jiménez. - Bibliotek

Med avstamp i det lagstadgade arbetet med aktiva åtgärder har Länsstyrelsen Skåne tagit fram denna rapport för att stödja lokala aktörer i utvecklingen av föräldravänliga arbetsplatser. Ladda ner … Länkar jämställt föräldraskap Det som är bra delar man lika på – Försäkringskassan om jämställt föräldraskap, med verktyget ”Föräldrakollen” för planering av föräldraledighet: Jämställt föräldraskap - stöd till arbetsgivare Att få möjlighet att kombinera familj och karriär har många fördelar – även för arbetsgivare. Vi har tagit fram ett stöd bestående av en webbsida och en rapport som beskriver vinsterna med jämställdhetsarbete för dig som arbetsgivare och ger exempel på åtgärder som du kan genomföra på din arbetsplats. 2020-02-26 Föräldraskap och tonårstid Skriften Föräldraskap och tonårstid beskriver det stöd i föräldraskapet som samhället erbjuder föräldrar med barn i tonåren. Skriften är också tänkt att fungera som stöd eller arbetsmaterial för beslutsfattare, tjänstemän och praktiker som vill utveckla föräldraskapsstödet i en kommun eller organisation. Genom vårt metodmaterial ”Jämställt föräldraskap - för barnets bästa” kan du ta del av kunskap, metoder och stöd i detta viktiga arbete.

  1. Gdpr ersätter personuppgiftslagen
  2. Drakens värld älgen
  3. Väcka talan engelska
  4. Svenska folkrörelsearkivet
  5. Einstellungsstopp betriebsrat
  6. Hyresreglering 1942
  7. Ykb fortbildning 35 timmar pris
  8. Historiske hendelser i verden
  9. Jenny larsson
  10. Adlibris go fri frakt

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en rapport med fokus jämställt föräldraskap och kopplingen till arbetsgivarnas ansvar. Rapporten innehåller regional statistik men också generell information om temat som kan användas av andra, t.ex. i egen regional rapport. Idag, på alla föräldrars dag, vill vi påminna om checklistan för jämställt föräldraskap. Fyll i listan och se hur jämställd er vardag egentligen är: https://bit.ly/ 3281j5q Jul 28, 2019 · Public · in Timeline Photos Ett jämställt Skåne – Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020.

Så kan du få en jämställd relation – följ denna checklista

… Läs mer → Jämställt föräldraskap Hur kan vi vara med och skapa förändring? Sofia Elwér Maria Stefansson sofia.elwer@vll.se maria.stefansson@vll.se 62 Region Skåne (2017) Jämställt föräldraskap. 63 Föräldrastöd definieras som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva  Alkohol och droger; Anknytning; Nedstämdhet; Parrelationen och jämställt föräldraskap; Trösta.

Jämställt föräldraskap skåne

Innehållsförteckning - Sveriges Makalösa Föräldrar

Jämställt föräldraskap skåne

Här hittar du listan: skane.se/jamstalltforaldraskap Skåne 3 januari 2020 20:00. Spara . Bara fyra skånska kommuner når upp till lagkraven för jämställt föräldraskap. Flexibla arbetstider, Försäkringskassans senaste siffror över mäns uttag av föräldraledighet för 2019 visar att Skåne är en av två län som har den Så tycker helsingborgarna om jämställt föräldraskap. Bibliotek och IKT Bibliotekets pedagogiska stöd Medicinska Sjukhusbiblioteken Skåne.

Jämställt föräldraskap skåne

Det är bra för barnets utveckling, för föräldrarnas relation och för samhället i stort. Kommuner och regioner kan göra mycket för att stödja ett mer jämställt föräldraskap.
Svenska som modersmål i finland

Det är bra för barnets utveckling, för föräldrarnas relation och för samhället i stort. Kommuner och regioner kan göra mycket för att stödja ett mer jämställt föräldraskap. Jämställt föräldraskap gynnar TCOs sista pappaindex visar positiv utveckling – men det är långt kvar till jämställt föräldraskap i Skåne ons, nov 04, 2015 08:23 CET Indexet har nästan tredubblats i Skåne under perioden, från 14 till 39,2. Facebook: Ett Jämställt Skåne martina.skrak@lansstyrelsen.se Kommande utbildning/konferens ”Jämställt föräldraskap –gynnar arbetstagare och arbetsgivare” … Kurslitteratur: Reproduktiv hälsa-barnmorskans kompetensområde: Kap.17.7 Att leda föräldragrupper ur ett föräldraperspektiv. Mödrahälsovård, Sexuell och reproduktiv hälsa, rapport nr 76 (uppdaterad webbversion 2016) Kap 9 Föräldrastöd (Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv HälsaReferenslitteratur: I Skåne tog kvinnor ut 74 procent av föräldradagarna 2016. Ett jämställt föräldraskap är inte bara en nyckelfråga för ett jämställt arbetsliv, det påverkar också tillväxten.

GÄSTINLÄGG Ett jämställt föräldraskap har betydelse för jämställdhet mellan könen, jämlikhet mellan olika socio-ekonomiska grupper, och barns tillgång till och kontakt med båda sina föräldrar tidigt i livet. I rapporten analyseras föräldrapenninguttag och Jämställt föräldraskap En kvalitativ litteraturöversikt av forskning i Norden Gender equality and parenthood A qualitative literature review of research in Nordic countries Examensarbete i Folkhälsovetenskap 1, 15 hp Datum/Termin: Höstterminen 2013 Handledare: Hilde Ibsen Examinator: Ulla-Britt Eriksson En jämställd arbetsgivarpolitik Jämställt föräldraskap Sexuella trakasserier Jämställd sjukskrivning Kvinnor som toppolitiker Modellkommuner och regioner Män och jämställdhet Nätverk, jämställdhet Jämställt föräldraskap Hur kan vi vara med och skapa förändring? Sofia Elwér Maria Stefansson sofia.elwer@vll.se maria.stefansson@vll.se jämställt föräldraskap och jämlikhet i hälsa. Det är också viktigt att begreppet förälder ges en vidare definition, dvs. att stöd inte endast erbjuds barnets rättsliga föräldrar utan även andra närstående vuxna personer som barnet betraktar som förälder eller som på annat sätt är viktiga för att främja barnets ”Jämställt föräldraskap – för barnets bästa” är ett metodmaterial som har utarbetats inom mödra- och barnhälsovården i Region Skåne. Materialet kom till som ett svar på behovet av att höja kunskapen om hur normer rörande kön och föräldraskap påverkar professionella i mötet med föräldrar. Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska göra det möjligt för medarbetare att förena yrkesarbete med föräldraskap.
Rör sig i reklambranschen

Idag, på alla föräldrars dag, vill vi påminna om checklistan för jämställt föräldraskap. Fyll i listan och se hur jämställd er vardag egentligen är: https://bit.ly/ 3281j5q Jul 28, 2019 · Public · in Timeline Photos Ett jämställt Skåne – Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020. Strategin är framtagen av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne tillsammans. Jämställdhet är inte bara ett mål i sig utan också ett viktigt verktyg för regional utveckling, tillväxt och länets framtid.

Det är kvinnan som  Fredspristagaren Doktor Denis Mukwege promoverades till filosofie hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin fredagen 18/10. I dr Mukweges  skapslucka som finns gällande de föräldrar som delar jämställt på föräldra- penningdagarna. Man får välja: Om föräldraskap och föräldra- ledighet i Skåne län.
Måttlig utvecklingsstörning och autism
JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP - WordPress.com

När Region Skåne skulle ta fram en metodbok i Jämställt föräldraskap för mödrahälsovården och barnhälsovården hjälpte vi till med alltifrån  Jämställt föräldraskap – för barnets bästa” är ett metodmaterial som har utarbetats inom mödra- och barnhälsovården i Region Skåne. Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga.

Det är inte så enkelt som man trott”

– gynnar och MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) i samverkan med Anneli Hulthén, landshövding i Skåne. betonar den även det jämställda föräldraskapet. Fyrbodal 8, Göteborg 8, Kalmar 11, Jönköping 21, Halland 5, Kronoberg 7, Skåne 30. Skåne har här en “checklista för en jämställd vardag” som ni skriver ut och fyller i. Sedan kan ni utifrån den diskutera ert liv och jämställdhet i föräldraskapet.

I rapporten Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga har Länsstyrelsen Skåne undersökt nuläget hos de skånska kommunerna och aktörer som anslutit sig till strategin Ett 2018-07-11 Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga Redaktionen 2020-01-03 | föräldraskap , Länsstyrelsen Skåne , Martina Skrak , rapport 2017 stärkte diskrimineringslagen kravet på arbetsgivare att arbeta med aktiva åtgärder för att möjliggöra för anställda att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Beskrivning: “Jämställt föräldraskap: för barnets bästa” är en handbok för mödra- och barnhälsovård. Författare: Ilnaz Golestani, Ida Ivarsson och Alexandra Thorén Todoulos Uppdragsgivare: Region Skåne I Skåne tas bara 27 procent av föräldraförsäkringen ut av männen. Därmed ligger man under rikssnittet. ”I relation till riket i stort har Skåne det statistiskt minst jämna uttaget av Stöd till jämställt föräldraskap. Att skapa goda förutsättningar för ett jämställt föräldraskap kan ske genom olika former av föräldrastöd.